WAT GEBEURT ER TIJDENS EEN HEALING:

Dankzij de wet der resonantie weten wij dat alles in het Universum met elkaar communiceert via trillingen. Alle voorwerpen en alle levende wezens bezitten een eigen trilling, evenals alle organen en cellen in ons lichaam. Door de trilling in je organen, cellen en alles wat daarmee samenhangt omhoog te brengen voel je, je fijner en lekkerder in je lichaam en gaan dingen soepeler.

Wat is resonantie / resoneren?

Resoneren betekent ‘terugklinken, weerklinken, ook meetrillen’. Wat klinkt terug, wat weerklinkt, wat trilt mee?

We kennen dat van de piano: slaan we een toon aan op de piano, dan worden alle snaren die met de aangeslagen toon resoneren eveneens tot trilling gebracht. Alle snaren die de aangeslagen toon voelen en daarmee in harmonie zijn, zullen gaan meetrillen.
De noten kunnen hoger of lager zijn; zo lang ze in resonantie zijn, trillen zij mee.

Je lichaam wat in disbalans is kan het trillingsveld wat ik te weeg breng met mijn hoge trilling niet weerstaan en zal meetrillen door de veroorzaakte frequentie. Zij zal ongetwijfeld op deze verhoogde trilling reageren.

Zoals alle snaren van een piano die met de aangeslagen snaar in harmonie zijn, niet anders kunnen dan met deze snaar meetrillen.
Om een resonantie, dus een meeklinken of meetrillen, te laten ontstaan, moet het trillingsbeeld van de zender met dat van de ontvanger overeenstemmen.

Genezende impulsen kunnen het lichaam alleen dan optimaal in trilling brengen, als de frequentie die eigen is aan het lichaam erdoor wordt getroffen. Alleen als een therapeutische impuls gericht kan resoneren, kan hij een gerichte genezing teweegbrengen.

Gaat hij niet resoneren, dan is genezing eerder toeval. Behandelingen resoneren met trillingen van de cliënt.
Ieder mens is echter een op zichzelf staand individu, is anders dan anderen.

Dat is ook bij ziekten zo: iedere ziekte is individueel. Daarom kan de behandeling niet uit gestandaardiseerde therapieën bestaan maar moet er zoveel mogelijk met de persoonlijke eigenaardigheden / energie van de cliënt rekening worden gehouden.
Dat wil zeggen: therapie en individuele cliënt moeten gaan ‘resoneren’.

In resonantie met iemand anders: Als je een goed contact hebt met iemand, en die persoon begint te gapen, dan begin je als vanzelf mee te gapen, dus resoneer je mee met die persoon. Net zoals bij twee mensen die verliefd zijn en intens in elkaar op gaan, nemen ze dezelfde houding aan.

Resonantie betekent dat je reageert of handelt naar aanleiding van deze onbewuste waarnemingen.